Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Egzamin magisterskiDotyczy studentów studiujących według programu sprzed 1.10.2019. Informacje dla studentów studiujących według programu po 1.10.2019 można znaleźć tutaj.

  • Egzamin magisterski podlega ogólnym zasadom egzaminów dyplomowych.

  • Egzamin magisterski składa się z części pisemnej i części ustnej. Wynik końcowy egzaminu magisterskiego otrzymuje się uwzgledniając wynik części pisemnej z wagą 0,75 i części ustnej z wagą 0,25. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej. Warunkiem zdania egzaminu magisterskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny z części ustnej.

  • Część pisemna egzaminu magisterskiego trwa dwie godzinny. W tym czasie rozwiązuje się pięć zadań, obejmujących bazowe wiadomości dla poszczególnych specjalności. Dla specjalności Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz Matematyka teoretyczna zestaw składa się z dwóch zadań, które dotyczą Wybranych Zagadnień z Analizy i Topologii i trzech zadań właściwych dla danej specjalności. Dla pozostałych specjalności zestaw składa sią z dwóch zadań, które dotyczą Wybranych Zagadnień z Analizy i Topologii, jednego zadania ze Statystyki i dwóch zadań właściwych dla danej specjalności.

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie magisterskim
  • Część ustna egzaminu magisterskiego dotyczy pracy magisterskiej i przeprowadzana jest przez trzyosobową komisję. Polega ona na krótkiej (około 10 min.) prezentacji pracy przez egzaminowanego oraz na odpowiedzi na pytania, zadane przez komisję w związku z prezentacją.

  • Jeżeli student nie zdał części ustnej egzaminu magisterskiego, Dziekan wyznacza drugi termin. Przed przystąpieniem do części ustnej w drugim terminie student nie musi powtórnie zdawać egzaminu pisemnego.Sposób oceniania egzaminu pisemnego

Na egzaminie będzie można uzyskać maksymalnie 40 punktów, które przeliczane będą na oceny w następujący sposób:

Liczba punktów Ocena
35-40
5.0
30-34
4,5
26-29
4,0
23-25
3,5
20 -22
3,0
poniżej 20
2,0

Komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do obniżenia poszczególnych progów powyższej punktacji.
 
© 2024, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa •