Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Praca dyplomowa

Praca dyplomowa powinna podlegać następującym zasadom.
 • Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora, indywidualnie lub w formie pracy zespołowej, zgodnie z przyjętymi na Wydziale wytycznymi dotyczącymi merytorycznej zawartości pracy oraz jej strony formalnej.

 • Aby zgłosić wybór promotora i tematykę pracy dyplomowej student uzupełnia Formularz E.

 • Recenzentów prac dyplomowych wyznacza powołany przez Dyrektora, na wniosek przewodniczącego Komisji Prac Dyplomowych, zespół, w skład którego wchodzą pracownicy o kompetencjach merytorycznych właściwych dla danej specjalności.

 • Weryfikowanie postępów w pisaniu prac dyplomowych dokonywane jest przez promotorów w trakcie sprawowania opieki naukowej w ramach indywidualnych lub zespołowych konsultacji.

 • Zaleca się, aby strona tytułowa pracy dyplomowej wykonana była według załączonego wzoru: .doc, .tex.

 • Strony pracy dyplomowej powinny być numerowane poczynając od strony tytułowej, tak aby zachodziła zgodność z numerami kontrolnymi, które pojawiają się po zaakceptowaniu pracy przez promotora w systemie APD.

 • W przypadku, gdy praca dyplomowa jest napisana w języku obcym, należy uzyskać pisemną zgodę Dziekana oraz dołączyć tytuł i streszczenie pracy w zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim (zarówno w treści pracy jak i w systemie APD).

 • W przypadku pracy zespołowej wymagane jest, aby zakres i nakład pracy poszczególnych osób był jednoznacznie określony we wstępie do pracy, a rozmiar opracowania adekwatny do liczby współautorów. Zadaniem recenzenta będzie ocena nakładu pracy każdego ze współautorów, a dodatkowo, podczas ustnego egzaminu dyplomowego każdy z absolwentów powinien wykazać się wiedzą z całej pracy, a nie tylko ze swojej części. Recenzent, po otrzymaniu egzemplarza pracy dyplomowej, powinien niezwłoczne zapoznać się z nią i natychmiast powiadomić dziekanat, jeżeli uzna, że praca nie zostanie oceniona pozytywnie. W takim przypadku, student nie zostanie dopuszczony do części pisemnej egzaminu dyplomowego.

 • Po uzyskaniu akceptacji pracy przez promotora student, drogą elektroniczną, przekazuje do dziekanatu wniosek o otwarcie systemu APD wraz z potwierdzeniem informacji dotyczących tematu pracy, nazwiska promotora oraz recenzenta, a następnie zamieszcza pracę w systemie APD, w terminie zgodnym z harmonogramem obowiązującym w danym roku akademickim.

 • Promotor, w systemie APD, dokonuje akceptacji pracy oraz zgłasza ją do sprawdzenia z wykorzystaniem programu antyplagiatowego. W przypadku stwierdzenia podejrzenia plagiatu zostaje uruchomiona procedura opisana we właściwym Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy dostarczyć do dziekanatu wypełniony i podpisany "Wniosek o dyplom".

 • Przy odbiorze dyplomu należy w dziekanacie oddać legitymację studencką oraz rozliczoną kartę zobowiązań studenta.

 • Zgodnie z Zarządzeniem nr 111 oraz 112/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego studenci nie składają w dziekanacie prac w wersji papierowej. Prace dyplomowe oraz oświadczenia o prawach autorskich będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych.
 
© 2024, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa •