Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Ogólne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 1. Dziekan, w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Matematycznego, powołuje na każdy rok akademicki Komisje Egzaminów Dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Zadaniem komisji jest przygotowanie pisemnych części egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich), w tym: opracowanie zadań, sprawdzenie poprawności rozwiązań zadań przedstawionych przez studentów oraz ich ocenę.

 2. Egzamin licencjacki

  Egzamin licencjacki przeprowadzany jest trzykrotnie w roku akademickim: w lutym, czerwcu oraz we wrześniu i ma formę pisemną.

  Do egzaminu licencjackiego mogą przystąpić tylko osoby, które będą miały zaliczone wszystkie wymogi niezbędne do zaliczenia ostatniego semestru dla wybranej specjalności oraz wprowadzoną do systemu APD i ocenioną przez promotora i recenzenta pracę licencjacką.

 3. Egzamin magisterski

  Egzamin magisterski przeprowadzany jest trzykrotnie w roku akademickim: w lutym, czerwcu oraz we wrześniu i składa się z dwóch części:
  a) weryfikującej efekty kształcenia odnoszące się do treści podstawowych dla kierunku studiów oraz odnoszące się do specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej specjalności;
  b) weryfikującej efekty kształcenia odnoszące się do pracy magisterskiej.

  Część pierwsza egzaminu przeprowadzana jest w formie pisemnej i składa się z czterech zadań.
  Część druga egzaminu przeprowadzana jest w formie ustnej. Polega ona na krótkiej (około 10 min.) prezentacji pracy przez egzaminowanego oraz na odpowiedzi na pytania, zadane przez komisję w związku z prezentacją.

  Do egzaminu pisemnego magisterskiego mogą przystąpić tylko osoby, które będą miały zaliczone wszystkie wymogi niezbędne do zaliczenia ostatniego semestru dla wybranej specjalności oraz wprowadzoną do systemu APD i ocenioną przez promotora i recenzenta pracę magisterską.

  Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej. Warunkiem zdania egzaminu magisterskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny z części ustnej.

  Ocena z egzaminu magisterskiego jest sumą 3/4 oceny uzyskanej z części pisemnej oraz 1/4 oceny uzyskanej na części ustnej.
 
© 2024, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa •